Kategorie

Regulamin sklepu Ekocorner

1.Postanowienia wstępne

1.1 Katarzyna Plaza, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Plaza Ekocorner, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Daliowa 2, 30-612 Kraków, NIP 7542759802, REGON 160288379, adres poczty elektronicznej: biuro@ekocorner.pl; numer telefonu: 512 333243 zwany dalej „Ekocorner” lub „Sprzedawcą”, ustala niniejszym Regulamin korzystania ze Sklepu internetowego www.ekocorner.pl (zwany dalej „Regulaminem”).

1.2 Niniejszy Regulamin określa sposób sprzedaży, zasady i warunki techniczne dokonywania zakupów w Sklepie internetowym Ekocorner (zwanym dalej „Sklepem internetowym”) za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.ekocorner.pl.

1.3 Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www, o której mowa w pkt 1.2. Regulaminu, w formie która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

1.4 Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania ze Sklepu internetowego oraz obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

2. Wymagania techniczne

2.1 Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Klient, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w pkt 2.1.wymagań lub nie ma aktywnego konta e-mail nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do Sklepu internetowego.

 

3. Definicje

3.1 Określeniom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, jak również wszelkie inne dokumenty odnoszące się do jego przedmiotu, nadaje się następujące znaczenie:

3.1. Administrator Danych Osobowych – oznacza Katarzyna Plaza prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Plaza Ekocorner z siedzibą w Krakowie (30-347), ul. Daliowa 2, NIP 7542759802, REGON 160288379, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów;

3.1.1 Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

3.1.2 Dział Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Dział Obsługi Klienta jest dostępny dla Klienta pod numerem telefonu 512 333 243,
e-mail: biuro@ekocorner.pl;

3.1.3 Dokument Dostawy – oznacza dokument wydawany przez Dostawców Sprzedawcy Klientowi podczas odbioru przez Klienta Towarów lub Produktów zawierający dane o nazwie zamówionego towaru, cenę netto, cenę brutto, stawkę VAT i ilość zamówionego towaru oraz łączna wartość zamówienia;

3.1.4 Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi Towarów lub Produktów określonych w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (kuriera, Poczty Polskiej, lub innego wyznaczonego przez Sprzedawcę);

3.1.5 Dostawca – oznacza pracownika Sprzedawcy, który dostarcza Towary lub Produkty określone w Zamówieniu na adres wskazany przez Klienta a także podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy towarów;

3.1.6 Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, który umożliwia Klientowi dostęp do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym;

3.1.7 Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i Zamówienia w Sklepie internetowym;

3.1.8 Konto Klienta – oznacza zasób internetowy Sklepu internetowego, do którego dostęp posiada Klient. Funkcje zainstalowane na Koncie Klienta umożliwiają mu swobodne dokonanie Zamówienia w Sklepie internetowym;

3.1.9 Login – indywidualny, podany przez Klienta, indywidualizujący go adres e-mail wymagany wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym;

3 .1.10 Usługa Newsletter - polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, informacji o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy;

3.1.11 Rejestracja – oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient ustala swój indywidualny Login oraz Hasło;

3.1.12 Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Katarzynę Plaza, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Plaza Ekocorner z siedzibą w Krakowie przy ul. Daliowa 2 (30-612 Kraków), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7542759802, REGON 160288379, adres poczty elektronicznej: biuro@ekocorner.pl, numer telefonu: 512 333 243 zwany dalej „Ekocorner” lub „Sprzedawcą”, dostępny na stronie internetowej: www.ekocorner.pl;

3.1.13 Sprzedawca, Usługodawca - oznacza Katarzynę Plaza, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Plaza Ekocorner z siedzibą w Krakowie przy ul. Daliowa 2 (30-612 Kraków), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7542759802, REGON 160288379, adres poczty elektronicznej: biuro@ekocorner.pl, numer telefonu: 512333243 zwany dalej „Ekocorner” lub „Sprzedawcą” , która jest właścicielem Sklepu Internetowego;

3 .1.14 Stały Klient – osoba dokonująca zakupów w Sklepie internetowym przynajmniej raz na miesiąc.

3.1.15 Strona internetowa lub Witryna – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy Ekocorner, działający w domenie www.ekocorner.pl;

3.1.16 System teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

3.1.17 Towary lub Produkty – oznacza Produkty prezentowane na stronie Sklepu internetowego, na które Klient może złożyć Zamówienie;

3.1.18 Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Ekocorner z Klientem Sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

3.1.19 Zamówienie, Formularz Zamówienia – oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

4. Rejestracja

4.1 Aby utworzyć Konto Klienta, Klient jest obowiązany dokonać Rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

4.2 W trakcie Rejestracji Klient:

4.2.1 wypełnia lub potwierdza dane dotyczące: imienia i nazwiska Klienta, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz daty urodzenia;

4.2.2 zostaje poproszony o zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie Regulaminu;

4.2.3 ustala swoje indywidualne Hasło;

4.3 Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta Rejestracji;

4.4 Wypełniając formularz Rejestracji Klient oświadcza, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją Zamówienia. Klient może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, nie warunkuje to jednak możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4.5 Wypełniając formularz Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami dokonanymi przez Klienta w Sklepie internetowym. Na podany przez Klienta adres mailowy Sprzedawca przesyła również potwierdzenie Rejestracji w Sklepie internetowym, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta Klienta;

4.6 Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

 

5. Postanowienia ogólne

5.1 Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnie w lokalu przy ul. Daliowej 2 (30-612 Kraków).

5.2 Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów na terenie Polski.

5.3 Zamieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego informacje o Produktach prezentowanych do sprzedaży, takie jak opis
i inne pochodzą od producenta Produktu. Przed zakupem Produktu Klient ma obowiązek zapoznać się z jego opisem zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu. Przed użyciem Produktu, który zawiera informacje zamieszczone na jego opakowaniu przez producenta, Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu Produktu.

5.4 Ceny Towarów prezentowane na Stronie internetowej Sklepu internetowego są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze Dostawy i składaniu zamówienia.

5.5 Podane ceny są wiążące w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

5.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, dostępnych w Sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 5.5. Regulaminu.

5.7 Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie.

5.8 Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą w momencie dojścia do Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę.

5.9 Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.

5.10 Sprzedawca przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia Klientowi poufności przy dokonywaniu przez niego czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

5.11 Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Zabrania się korzystania ze Sklepu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Ekocorner lub osób trzecich. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Ekocorner.

5.12 Usługa Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia konta wysyłając stosowne żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ekocorner.pl bądź też pisemnie na adres: Katarzyna Plaza Ekocorner, ul. Daliowa 2, 30-612 Kraków. Po otrzymaniu żądania, Usługodawca usuwa Konto Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania żądania.

5.13 Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, bądź też z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 

6. Zamówienie

6.1 Aby złożyć Zamówienie Klient wybiera Produkty prezentowane w Sklepie internetowym, po czym umieszcza je w wirtualnym koszyku. Po umieszczeniu Produktu w wirtualnym koszyku pojawia się wiadomość sygnalizująca dodanie Produktu do wirtualnego koszyka. Przez cały czas trwania zakupów Klient może przeglądać zawartości swojego koszyka oraz kontrolować wartość Zamówienia. Po podjęciu decyzji o zakupie, wyborze sposobu Dostawy oraz formy płatności, Klient, w celu złożenia Zamówienia, zostanie przekierowany do formularza, umożliwiającego zalogowanie się, gdzie zobowiązany będzie podać swój Login i Hasło. Po zalogowaniu Klient podaje informacje o wybranym adresie dostawy, sposobie dostawy oraz wybiera metodę płatności.

W kolejnym etapie Klient przechodzi do wirtualnej kasy przez kliknięcie rubryki „Realizuj zamówienie” gdzie podczas kolejnych kroków uzupełnia niezbędne informacje wymagane do realizacji zamówienia oraz zaznacza akceptację regulaminu. Następnie potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie rubryki „Potwierdzam zamówienie i płacę” oraz dokonuje wyboru metody płatności.

6 .2 Klienci przed realizacją Zamówienia są dodatkowo informowani o łącznej kwocie zakupów oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jeżeli takie występują, a Klient ma możliwość anulowania Zamówienia zgodnie z pkt 6.6. Regulaminu.

6.4 Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok kalendarzowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji Zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy, a także inne wyznaczone dni, co nie ma jednak wpływu na te Zamówienia, które zostały złożone przed datą poinformowania przez Sprzedawcę o dniach wolnych. Informacje o zawieszeniu realizacji Zamówień będą publikowane na Stronie internetowej.

6.5 Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta.

6.6 W razie braku zamówionego Towaru lub Produktu albo gdy zamówiony Towar lub Produkt jest niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia.

6.7 Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika Sprzedawcy (w przypadku transportu własnego Sprzedawcy), firmy kurierskiej lub pracownika Poczty Polskiej, czy dostarczony Towar jest zgodny ze złożonym Zamówieniem. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 

7. Dostawa

7.1 Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

7.3 Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy bez wad.

7.3 Sprzedawca dostarcza Produkt do Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin.

7.3.1 Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem bądź płatności elektronicznych – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

7.3.2 Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.3.3 Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.4 Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W dniu wysłaniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta przesyłana jest informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

7.5 Sprzedawca dołącza do Dostawy fakturę VAT bądź paragon obejmujące dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

7.6 Nieuzasadniona odmowa przyjęcia Dostawy przez Klienta traktowana jest jako naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

7.7 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w doręczeniu przesyłki leżące po stronie Klienta.

 

8. Płatności

8.1 Klient może zapłacić za zakupiony Towar w następujący sposób:

8.1.1 przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy ;

8.1.2 płatność przelewem bankowym realizowanym przez przelewy24.pl.

8.1.3 płatność gotówką za pobraniem – płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy.

8.2 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

8.3 W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

9. Rękojmia i tryb postępowania reklamacyjnego

9.1 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad fizycznych i prawnych i ponosi on odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną.

9.2 Przy realizacji Dostawy przez Dostawcę Sprzedawcy, w razie jej niezgodności ze złożonym Zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Dostawcę i odmówić przyjęcia Produktów, których nie zamawiał.

9.3 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub dostarczenia Produktu z wadą fabryczną, Klient może odmówić przyjęcia takiego Produktu, podpisując stosowne oświadczenie.

9.4 Jeśli zakupiony Towar posiada wadę, Klient ma prawo:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia,

- żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

9.5 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, a koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. 

9.6 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.9.5 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, a koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

9.7 Wszelkie reklamacje należy składać na adres e-mail: biuro@ekocorner.pl lub pisemnie listem poleconym na adres: Katarzyna Plaza Ekocorner, ul. Daliowa 2, 30-612 Kraków.

9.8 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e -mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

9.9 Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta.

9.10 Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

- Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

 

10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

10.1 Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, przy czym termin ten liczony jest od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta, a jeżeli umowa:

- obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin na odstąpienie biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;

- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

10. 1.1 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, a także w przypadkach o których mowa w pkt. 10.9. Regulaminu.

10.2 Klient odstępuje od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

10.2.1 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

- pisemnie na adres: Katarzyna Plaza Ekocorner, ul. Daliowa 2, 30-612 Kraków;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ekocorner.pl;

10.3 W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, jeżeli natomiast Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

10.4 Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.5 W razie wybrania przez Klienta, korzystającego z prawa do odstąpienia od umowy, sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.6 Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy: Katarzyna Plaza Ekocorner, ul. Daliowa 2, 30-612 Kraków, przed upływem tego terminu.

10.7 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10.8 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, z zastrzeżeniem pkt 10.1.1 Regulaminu, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

11. Gwarancja

11.1 Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

11.2 Informacje o Towarach objętych gwarancją są każdorazowo prezentowane na Stronie internetowej Sprzedającego.

 

12. Odpowiedzialność

12.1 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Klienta z wyłączeniem utraconych korzyści.

12.2 Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

12.2.1 jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

12.2.2 utratę przez Klienta danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy;

12.2.3 szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży.

 

13. Stali Klienci

13.1 Sprzedawca przewiduje rabaty oraz specjalne promocje dla Stałych Klientów.

13.1.1 Informacje o aktualnych promocjach oraz rabatach prezentowane są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce: PROMOCJE bądź na stronie głównej.

 

14. Usługi dodatkowe

14.1 Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów dodatkowe usługi w postaci Newslettera.

14.1.1 Usługi dodatkowe są świadczone nieodpłatnie, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

14.1.2 Usługi dodatkowe są świadczone dla Klientów, którzy wprowadzili adres swojej poczty elektronicznej, dokonali Rejestracji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

14.1.3 Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, informacji o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.

14.1.5 Każdy Newsletter zawiera informację o nadawcy, temat wiadomości oraz informacje o możliwości i sposobie rezygnacji z Newslettera.

14.1.6 Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera wypisując się z subskrypcji. Wypisanie z subskrypcji jest możliwe za pomocą odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 

15.Prawa autorskie

15.1 Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu internetowego należą do Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.

15.2 Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Sklepu internetowego jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu internetowego jest zabronione.

15.3 W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi w Sklepie internetowym, zarówno podlegających ochronie prawa autorskiego, jak i nie podlegających takiej ochronie nie jest dopuszczalne wykorzystanie powyższych danych i materiałów w celu prowadzenia przez Klienta działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

 

16.Postanowienia końcowe

16.1 Zmiana Regulaminu.

16.1.1 Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.

16.1.2 O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi aktualnych Klientów Sklepu internetowego przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę przed wejściem Regulaminu w życie. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza konieczność wyrejestrowania Klienta ze Sklepu internetowego. Nie powiadomienie Sprzedawcy przez Klienta przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian Regulaminu.

16.2 Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej Sprzedawcy.

16.3 W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.

16.4 Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.

16.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku.

16. 6 Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest:

- Załącznik nr 1 – Polityka Prywatności

- Załącznik nr 2 - Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi

- Załącznik nr 3 – Formularz odstąpienia od umowy